Címlap Lovagrendek
Alapító levél és működési szabályzat

A Magyarországi Mézlovagrendek és Mézlovagok Szövetségének
Alapító Levele és Működési Szabályzata

A Magyarországi Mézlovagrendek és Mézlovagok Szövetsége - továbbiakban Szövetség - a „Magyar Mézút" Egyesület (nyilvántartási szám: 1978, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Pataki Ferenc u. 6. 1/5. sz.) keretében működő önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység.

I. A Szövetség célja és feladatai

I.1. A „Magyar Mézút" Egyesület céljaival összhangban a Szövetség célja a magyar mézek és méhészeti termékek megismertetése, propagálása az ország és a világ mézfogyasztóival, mézkereskedőivel.

I.2. A kultúrált mézfogyasztás terjesztése és rendezvények szervezése, lebonyolítása, amellyel a Szövetség hozzájárul a méhészeti ágazat szakmai, gasztronómiai és turisztikai fejlesztéséhez.

I.3. A Szövetség programjait a Nagymester a „Magyar Mézút" Egyesület Elnökének jóváhagyásával szervezi. A Szövetségbe belépő mézlovagrendek és mézlovagok - a Szövetség által megjelölt célok érdekében - egymással együttműködve, aktív részvétellel támogatják egymás kezdeményezéseit, rendezvényeit.

II. Tagsági viszony

II.1. A Szövetség tagja csak az lehet, aki bármely magyarországi mézlovagrend igazolt tagja és a Szövetség Tanácsa által megállapított éves tagdíjat a „Magyar Mézút" Egyesület pénztárába befizeti, továbbá a Szövetség céljait, az alapító levélben foglaltakat elfogadja, vállalja és rendszeresen részt vesz a Szövetség munkájában.

II.2. A tagsági viszony keletkezése: A belépési szándék írásos bejelentése a "Szövetségi Nagymester" felé, amihez csatolni kell a mézlovagrend illetve mézlovag bemutatkozását, valamint a lovagrend tagjainak egyetértését tartalmazó iratot. A tag felvételéről a Szövetségi Tanács dönt. A tagsági jogok az oklevél átadásával keletkeznek. A tagsághoz és a tisztségviseléshez való jogot biztosító okmányokat a Szövetség Nagymestere ünnepélyes ceremónia

II.3.A tagsági viszony megszűnése:

 • a tagsági jogviszony kilépéssel,
 • kizárással,
 • törléssel szűnik meg,
 • a tag halálával.

A Szövetség tagja bármikor írásban bejelentheti kilépési szándékát. A kilépést a Szövetségi Tanács hagyja jóvá. A Szövetségi Tanács törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki az egyszeri belépési valamint a tagdíjat felszólítás ellenére határidőre nem fizeti meg. A Szövetségi Tanács azt a tagot, aki a Szövetség szabályzataiban foglaltakat ismétlődően, vagy súlyosan megsérti, aki fegyelmezetlen, vagy botrányt okoz, illetőleg tagsági jogaival visszaél, fegyelmi úton kizárja a Szövetségből.

III. A tagok jogai és kötelezettségei

A Szövetség tagja választhat és választható. A tag javaslatokat és indítványokat tehet, illetőleg panasszal élhet a Szövetség szervei vagy tisztségviselője felé. Minden tagnak joga és kötelessége a Szövetségi Tanácsban való részvétel. A tag kötelessége a Szövetség szabályzatainak betartása, közreműködni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításában. Joga és kötelessége részt venni a "Magyar Mézút" Egyesület illetve a Szövetség rendezvényein és a Szövetségi Tanács ülésén.

A Szövetség tagjának a „Magyar Mézút" Egyesület pénztárába éves tagsági díjat kell fizetni, amelynek összegét, a befizetésének határidejét, a fizetés módját és feltételeit a Szövetségi Tanács állapítja meg.

IV. A Szövetség szervezete

 • Szövetségi Tanács
 • Rendek Tanácsa
 • Etikai Bizottság
 • Gasztronómiai Bizottság

IV.1. Szövetségi Tanács

A Szövetség legfőbb szerve, amely évente legalább egyszer ülésezik és üléseit a Szövetség Nagymestere hívja össze. A Szövetségi Tanács ülésének helyét, idejét, napirendjét a Szövetségi Kancellár a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban vagy a „Magyar Mézút" Egyesület (www.mezut.hu) honlapján való közzététellel közli a tagokkal.

A Szövetségi Tanács határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség miatt megismételt Szövetségi Tanács ülése az eredeti napirenddel a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Szövetségi Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Szövetség Nagymesterének a szavazata dönt. A Szövetségi Tanács üléseit a Szövetség Nagymestere vezeti. A szavazás minden esetben nyíltan történik. A Szövetségi Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a Szövetség Nagymestere és a Szövetségi Tanács által kijelölt két hitelesítő ír alá.

A Szövetségi Tanács kizárólagos jogköre:

 • a Szövetségi Tanács, az Etikai valamint a Gasztronómiai Bizottság tagjainak, illetőleg tisztségviselőinek, a Szövetség Nagymesterének és a Szövetségi Kancellár 5 évre történő megválasztása, illetőleg felmentése,
 • a Szövetség munkájáról, továbbá annak tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása,
 • az Etikai valamint a Gasztronómiai Bizottság beszámolóinak megtárgyalása és jóváhagyása,
 • a Szövetség éves költségvetésének és zárszámadásának megállapítása és benyújtása a „Magyar Mézút" Egyesület vezetőségéhez,
 • a tagsági díj összegének, a befizetés határidejének, a fizetés módjának és feltételeinek megállapítása, továbbá
 • a Szövetség megszűnésének kimondása.

IV.2. Rendek Tanácsa

A Szövetségi Tanács ülései között a Szövetség ügyeit a Rendek Tanácsa intézi. Tagjai: méz lovagrendenként 1 fő delegált személy, a Szövetség Nagymestere és a Szövetségi Kancellár. A Rendek Tanácsa munkaterv alapján dolgozik, tevékenységéről beszámol a Szövetségi Tanácsnak. Üléseit a Szövetségi Nagymester vezeti. A szavazásra, határozatképtelenségre, a jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályok megegyeznek a Szövetségi Tanács működési szabályaival.

A Rendek Tanácsa feladatai:

 • irányítja a Szövetség tevékenységét,
 • elkészíti az éves munkatervet,
 • gondoskodik   a   Szövetségi   Tanács   határozatainak   végrehajtásáról, továbbá
 • megszervezi és lebonyolítja a Szövetségi Tanács üléseit és a Szövetség egyéb rendezvényeit.

IV.3. Etikai Bizottság

A Szövetségi Tanács a Rendek Tanácsa javaslata alapján 5 évi időtartamra 3 tagú Etikai Bizottságot választ. Az Etikai Bizottság 1 fő elnökből és 2 tagból álló testület. Etikai ügyekben határozattal dönt. Működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg, amelyet a Szövetségi Tanács hagy jóvá.
Etikai vétséget követ' el a Szövetség tagja, tisztségviselője, ha tagsági viszonyával és tisztségével kapcsolatos kötelezettségeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, az Egyesület illetve a Szövetség határozataiban foglalt rendelkezéseket nem tartja be, a Szövetség tagjához, tisztségviselőjéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy bűncselekményt követ el.

IV.4. Gasztronómiai Bizottság

A Szövetségi Tanács a Rendek Tanácsa javaslata alapján 5 évi időtartamra 3 tagú Gasztronómiai Bizottságot választ. A Gasztronómiai Bizottság 1 fő elnökből és 2 tagból álló testület. A Bizottság feladata a Szövetség rendezvényeinek gasztronómiai előkészítése és azok lebonyolításában való közreműködés. A Bizottság működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza, amelyet a Szövetségi Tanács hagy jóvá.

V. A Szövetség tisztségviselői

V.1. A Szövetség Nagymestere

 • vezeti és szervezi a Szövetség munkáját,
 • gondoskodik az ülések összehívásáról és vezetéséről,
 • irányítja a Szövetség tevékenységét,
 • képviseli a Szövetséget.

V.2. A Szövetségi Kancellár:

A Szövetség Nagymestere távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja a Szövetségi Nagymester hatáskörébe tartozó összes feladatot, illetőleg képviseli a Szövetséget.

VI. A Szövetség gazdálkodása

A Szövetség önálló gazdálkodást nem folytat. Kiadásait a „Magyar Mézút" Egyesület költségvetéséből fedezi. Költségkeretét az Egyesület Közgyűlése határozza meg.

Működési költségeit a felajánlott támogatások, tagsági díjak egyéb bevételek is fedezik.

VII. Záró rendelkezések

A Szövetség tevékenységét a „Magyar Mézút" Egyesület keretein belül,- mint annak önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége - végzi.

Ezen Alapító Levelet és Működési Szabályzatot a „Magyar Mézút" Egyesület közgyűlése 2007. július 28. napján elfogadta.

 

Ormándlak, 2007. július 28.

 

Bukics János Vadas Gábor
Magyar Mézút" Egyesület elnöke Magyar Mézút" Egyesület orsz. elnöke
Szövetségi Nagymester
 

2010 © Magyar Mézút Egyesület | Design: Wellnessdesign